Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej ebooků (elektronických knih) a online kurzů a jazykových auditů

 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih) a online kurzů nebo online jazykového auditu (dále společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní https://englishstories.cz/

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek https://englishstories.cz/ souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

I.               Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II.              Důležité pojmy (definice)

III.            Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV.            Cena produktů a platba

V.             Dodací podmínky

VI.            Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

VII.          Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII.         Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX.            Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X.             Další informace (Dárkové poukazy)

XI.            Závěrečná ustanovení

 

 

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ:

Prodávajícím je: Ivana Běhounková

IČ: 05358841

S místem podnikání: Nevanova 1060/34, Praha 6, Česká republika

Zapsaný v živnostenském rejstříku

Adresa pro doručování elektronické pošty: ivana@englishstories.cz

Telefon: +420 736 44 88 45

2. KUPUJÍCÍ: Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní https://englishstories.cz/ uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL: Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA: Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

- Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 ComGate Payments, a.s.

- v případě online lekcí lze provést platbu přes portál Benefit Plus. Informace o tom, jak postupovat nejdte zde. Při platbě benefitními body není možné uplatnit žádné slevy a v případě zakoupení balíčku 10 lekcí a plabě přes portál Benefit Plus propadá nárok na lekci zdarma.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech.

 

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. V případě Skype lekcí nebo konzultací nejpozději 24 hodin před zahájením první lekce/konzultace. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě na faktuře.  Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ 

a) eBooky, online kurzy, audity, konverzační kartičky, tapety na mobil/PC/tablet

Při koupi eBooku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. V případě online kurzu formou emailu vám bude digitální obsah dodán na elektronickou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a je-li to s ohledem na strukturu kurzu efektivní, budou vám jednotlivé části zasílány dle uvedeného harmonogramu, který obdržíte v uvítacím emailu. V případě jazykového auditu vám obsah bude dodán formou výstupního formuláře. Při koupi tapety na mobil/PC/tablet bude digitální obsah ve formátu .jpg/.png nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

b) Online lekce a konzutace:

Výuka probíhá ve dnech a časech, na kterých se prodávající a kupující písemně dohodli. Délka výukového bloku je 30 minut, pokud v objednávce není uvedeno jinak. Délka jedné konzultace je minimálně 30 minut, maximálně 90 minut.

Prodávající je povinen zajistit kupujícím začátek výuky/konzultace nejpozději do 7 dnů od uhrazení kurzovného (viz čl. IV odst. 5 VOP), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.

Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je prodávající oprávněn po předchozí domluvě s kupujícím zvolit náhradní způsob zajištění výuky.

Každá jednotlivá objednávka je platná 5 měsíců od objednání. Do této doby je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce/konzultace z této objednávky. Lekce/konzultace, které nebudou kupující nebo jím určenou osobou vyčerpány v 5 měsíční lhůtě od objednání, propadají a objednatel nemá nárok na výuku těchto lekcí/provedení konzultací ani na žádnou finanční kompenzaci ze strany prodávajícího.

Termín a hodina konkrétní lekce/konzultace se stanoví na základě předchozí domluvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to vždy nejméně 24 hodin před konáním lekce. Termín a hodina lekce jsou stanoveny buď e-mailem, telefonicky, nebo prostřednictví programu Skype nebo jiného domluveného komunikačního kanálu, popř. na závěr každé poskytované lekce. Sjednaný termín lekce bude následně prodávající zaevidován v systému pridávající za účelem řádného plnění z této smlouvy a za účelem případného řešení změny termínu či storna lekce a nároků prodávajícího a kupujícího.

Lekce/konzultace začínají v předem dohodnutém čase a to tak, že prodávající kontaktuje kupujícího pomocí programu Skype, Whatsapp, Facebook Messenger, FaceTime nebo jiné předem domluvené platformě. Pokud nebude klient v dohodnutém čase připojen, vyčká prodávající ještě dalších 10 minut. Kupující si však musí být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a bude uhrazena v plné výši. Totéž platí i v situaci, kdy se kupující nepřihlásí v době do již zmíněných 10-ti minut po domluveném začátku lekce.

V případě, že kupující zruší již objednanou lekci více jak 24 hodin před jejím začátkem, může si kupující sjednat náhradní termín lekce. Takto zrušená lekce kupujícímu nepropadne a nebude se kupujícímu účtovat. Toto však neplatí v případě, že dojde ke zrušení již objednané lekce podruhé v řadě, kdy v takovém případě jedna lekce bez náhrady propadne a bude ze strany prodávajícího naúčtována v plné výši. V případě více po sobě následujících zrušených lekcí se uplatní toto pravidlo pro každou druhou zrušenou lekci. (např.: V případě 4 po sobě jdoucích zrušených objednaných lekcí bude kupujícímu naúčtována 2. a 4. lekce v plné výši). Toto ustanovení neplatí v případě nemoci nebo plánované dovolené trvající déle než 1 týden.

Pokud kupující zruší lekci v době kratší než 24 hodiny před konáním lekce, bude lekce naúčtována v plné výši.
Kupující není oprávněn pořizovat nahrávky lekce pro další využití.

2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Jazykový audit, Skype lekce/konzultace bude dodán po připsání platby na můj bankovní účet v předem dohodnutém termínu mezi prodávajícím a kupujícím/spotřebitelem. Výstupní formulář auditu bude dodán nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení jazykového auditu, pokud nebude domluveno jinak.

3. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. V případě produktů, které to vyžadují jako je jazykový audit a interaktivní online lekce je potřeba mít i zvukový vstup (mikrofon). Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Digitální produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET.  Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POSKYTOVÁNÍ VÝUKY/KONUZLTACÍ

Pro řádné poskytování výuky ze strany prodávajícího musí kupující/spotřebitel disponovat následujícím:
a. Aktuální verzí programu Skype nebo jeho alternativy, kterou si prodávající a kupující odsouhlasí;
b. Vysokorychlostním připojení k internetu: rychlost svého připojení můžete si kupující může ověřit zde: https://www.speedtest.net

     Minimální doporučená rychlost pro Skype výuku včetně sdílení obrazovek – 0,5Mbps  download/ 0,5Mbps upload;
     Minimální doporučená rychlost pro Skype výuku včetně sdílení obrazovek v HD kvalitě – 1,5Mbps download/ 1,5Mbps upload;

c. Webovou kamerou, či HD webovou kamerou;
d.Mikrofonem a sluchátky.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na ivana@englishstories.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupit (využit garanci spokojenosti) lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na ivana@englishstories.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

5. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy o skupinovém kurzu před jeho zahájením, tj. po učinění závazné přihlášky, potvrzení ze strany prodávajícího a uhrazení kurzovného, avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), je část kurzovného ve výši 1.000,- Kč nevratná. Odstoupením kupujícího z kurzu po jeho zahájení, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká prodávajícímu nárok na storno poplatek ve výši 50% ze zbývající částky kurzovného. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prodávajícímu vždy písemně, nebo e- mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud prodávající písemně potvrdil její obdržení. Prodávající se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

a) pro ebooky, online kurzy, jazykový audit, konverzační kartičky

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo "spam". Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu ivana@englishstories.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

b) pro online lekce

1. Pokud je kupující nespokojen s kvalitou výuky, je neprodleně povinen prodávajícího o této skutečnosti informovat písemně nebo na email ivana@englishstories.cz, přičemž kupující dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných služeb ze strany prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout kupujícímu náhradní řešení.

Prodávající se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, v případě, že se kupující s prodávajícím nedohodli na delší lhůtě.

2. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně kupujícího. Jedná se zejména o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se kupující přihlásil, technické problémy spočívající v nedostatečném vybavení, resp. nedostatečném připojení k internetu dle čl. IV odst. 4. těchto VOP.

V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle než 6 týdnů vzniká kupujícímu nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je kupující povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od poslední poskytnuté lekce. Pro případ, že se kupující dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je kupující vědom a s tímto souhlasí.

Prodávající není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany prodávajícího. Prodávající se v takových případech zavazuje zajistit náhradní termín výuky.

3. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetího lekce po zahájení kurzu, čehož si je kupující vědom a s tímto souhlasí. V odůvodněných případech lze vznést reklamaci i po tomto termínu. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.

4. V případě, že dojde k odstoupení z řádně objednaného a uhrazeného kurzu po konání druhého vyučovacího bloku, nemá kupující právo na navrácení kurzovného či jeho části. Kurzovné však v tomto případě může být převedeno na další období nebo může být s prodávajícím sjednán jiný termín konání kurzu.

V případě převedení kurzovného do dalšího období dle čl. VIII VOP je kupující povinen vyčerpat zbývající částku nejpozději do 6 měsíců od dohody po převedení kurzu na další období dle předchozího odstavce.

V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách prodávajícího) má kupující, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícím po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy kupující odeslal svou objednávku prodávajícímu a prodávající mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty prodávajícímu odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy. 

Odstoupí-li kupující v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od kupujícího v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) kupujícího a kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již kupujícímu poskytnutých.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již kupujícímu objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) kupujícího a kupující v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.

Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prodávajícímu vždy písemně nebo emailem na ivana@englishstories.cz. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud prodávající písemně potvrdil její obdržení. Prodávající se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

c) pro jazykový audit a konzultace

1. Pokud kupující shledá vadu v poskytnutých službách, je neprodleně povinen prodávajícího o této skutečnosti informovat písemně nebo na email ivana@englishstories.cz, přičemž kupující dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných služeb ze strany prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout kupujícímu náhradní řešení.

Prodávající se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, v případě, že se kupující s prodávajícím nedohodli na delší lhůtě.

2. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně kupujícího. Jedná se zejména o změnu časových možností nebo technické problémy spočívající v nedostatečném vybavení, resp. nedostatečném připojení k internetu dle čl. IV odst. 4. těchto VOP.

Prodávající není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení termínu konzultace/auditu ze strany prodávajícího. Prodávající se v takových případech zavazuje zajistit náhradní termín.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu.

Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám novou službu bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4. V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách prodávajícího) má kupující, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícím po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy kupující odeslal svou objednávku prodávajícímu a prodávající mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty prodávajícímu odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li kupující v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od kupujícího v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) kupujícího a kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již kupujícímu poskytnutých.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již kupujícímu objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) kupujícího a kupující v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy.

Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prodávajícímu vždy písemně na email ivana@englishstories.cz. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud prodávající písemně potvrdil její obdržení. Prodávající se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese ivana@englishstories.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

X. Další informace (Dárkové poukazy)

Prodávající kupujícím poskytuje různé slevy, dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých prodávající kupující v každém jednotlivém případě informuje.

Pokud není stanoveno jinak dárkový poukaz obdrží kupující ve formátu PDF na emailovou adresu zadanou v objednávce.

Pokud není stanoveno jinak každou poukázku lze využít pouze jednou. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. V případě, že je hodnota čerpané služby, kupující doplatí rozdíl v časte na základě faktury, kterou mu prodávající vystaví.

Pokud není uvedeno jinak, dárkové poukazy jsou platné 6 měsíců od data nákupu. To znamená, že do 6ti měsíců od nákupu je potřeba poukaz uplatnit a začít čerpat službu.

Dárkové poukazy není možné vyměnit za peníze. Po dohodě a pokud je to možné, lze čerpat jinou službu, kterou prodávající nabízí. Např. místo VIP balíčku Konverzačních kartiček TALK TO ME lez čerpat odpovídající počet online konverzací Online Café Lounge. Pokud je hodnota čerpané služby nižší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. V případě, že je hodnota čerpané služby, kupující doplatí rozdíl v časte na základě faktury, kterou mu prodávající vystaví.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.3.2019