Všeobecné obchodní podmínky

pro Ivana Běhounková https://englishstories.cz a https://englishstories.app.mentortools.com/

Víme to všichni, obchodní podmínky jsou nuda a nikdo je číst (ani psát) nechce. Jenomže pokud se rozhodnete si ode mne cokoli objednat, stává se pro vás četba tohoto dílka povinností. Upravuje totiž pravidla hry, a i když já vím, že vás nechci nijak ošulit, je potřeba, abyste to věděli i vy, a aby vám bylo od začátku jasné, do čeho se mnou jdete. Takže hurá do toho: 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih,) elektronických kartiček, digitálních tapet na mobil, PC a tablet, dále video kurzů, online jazykových lekcí, kurzů (dále společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) a workshopů přes webové rozhraní https://englishstories.cz/. Provozovatelem webu je Ivana Běhounková, IČ:05358841 (dále jen „Poskytovatel“).

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Poskytování wokrshopů a dalších živých setkání probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). 

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat & Zaplatit“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat & Zaplatit“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji.  

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
2. Důležité pojmy (definice)
3. Objednávka a uzavření Smlouvy
4. Cena produktů a služeb a platba
5. Dodací podmínky a storno podmínky
6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
7. Odstoupení od Smlouvy
8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
10. Další informace (Dárkové poukazy)
11. Závěrečná ustanovení 
 

II. Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je:

Ivana Běhounková

IČ: 05358841

S místem podnikání: Nevanova 1060/34, Praha 6, Česká republika

Zapsaný v živnostenském rejstříku

Adresa pro doručování elektronické pošty: ivana@englishstories.cz

Telefon: +420 736 44 88 45

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT: Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní https://englishstories.cz/  se mnou uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jediné označení – Klient.

3. SPOTŘEBITEL: Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA: Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

 

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Jako Klient objednáváte produkty i workshopy zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře. 

2. POPIS PRODUKTŮ a SLUŽEB. Na webovém rozhraní https://englishstories.cz/ naleznete veškeré mé produkty i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat.

Na webovém rozhraní naleznete také recenze/reference na produkty či služby od klientů, kteří si je pořídili před vámi nebo je testovali. Recenze/reference získávám emailem, ze sociálních sítí mých klientů nebo osobně (to zejména v průběhu lekcí/workshopů).

Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto  produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ, SLUŽEB a WORKSHOPŮ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ , informace o objednávaném produktu, služby či workshopu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat & Zaplatit“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 

IV. Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ a SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí.

Ceny služeb a workshopů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním. 

2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na workshopu, či čerpání služby je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. 

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě (zálohové) faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).

- online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

- v případě online lekcí lze provést platbu přes portál Benefit Plus. Informace o tom, jak postupovat nejdte zde. Při platbě benefitními body není možné uplatnit žádné slevy a v případě zakoupení balíčku 10 lekcí a plabě přes portál Benefit Plus propadá nárok na lekci zdarma.

- Opakovaná platba - 30 dní nebo jiná pravidelná doba
V případě, že předmětem koupě je produkt s pravidelným (nejčastěji třicetidenním) členským poplatkem, využívá Poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Klient zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu využívání služby. Vyplněním prodejního formuláře Klient dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní/jinou pravidelnou a předem danou dobou (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Klienta, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu využívání služby.

•      Upozornění na automatickou platbu
V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Klient je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Klient vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Poskytovatel do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Klient o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Klient opakované platby zrušit.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. V případě online lekcí nebo konzultací nejpozději 24 hodin před zahájením první lekce/konzultace. V případě workshopu či jiné živé akce musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději dva pracovní dny před konáním workshopu byla připsána na můj bankovní účet.

Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě na (zálohové) faktuře.  Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. Dodací a storno podmínky

A. PRODUKTY - eBooky, video kurzy, audity, konverzační kartičky, tapety na mobil/PC/tablet

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi eBooku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi video kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP).

V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (video kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

V případě online kurzu formou emailu vám bude digitální obsah dodán na elektronickou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a je-li to s ohledem na strukturu kurzu efektivní, budou vám jednotlivé části zasílány dle uvedeného harmonogramu, který obdržíte v uvítacím emailu.

Při koupi tapety na mobil/PC/tablet bude digitální obsah ve formátu .jpg/.png nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. 

3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu. 

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu,  a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah (ebook, videokurz, kartičky, tapety na PC/mobil) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

B. ONLINE SLUŽBY – lekce, konzutace, audit, zpětná vazba

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Výuka probíhá ve dnech a časech, na kterých se Poskytovatel a Klient písemně dohodli. Délka výukového bloku je 30 minut, pokud v objednávce není uvedeno jinak. Délka jedné konzultace je minimálně 30 minut, maximálně 90 minut.

Lekce/konzultace začínají v předem dohodnutém čase a to tak, že Poskytovatel kontaktuje Klienta pomocí programu Skype, Whatsapp, Facebook Messenger, FaceTime nebo jiné předem domluvené platformě.

Termín a hodina konkrétní lekce/konzultace se stanoví na základě předchozí domluvy mezi Poskytovatelem a Klientem, a to vždy nejméně 24 hodin před konáním lekce. Termín a hodina lekce jsou stanoveny buď e-mailem, telefonicky, nebo prostřednictví programu Whatsapp nebo jiného domluveného komunikačního kanálu, popř. na závěr každé poskytované lekce. Sjednaný termín lekce bude následně Poskytovatelem zaevidován v systému pridávající za účelem řádného plnění z této smlouvy a za účelem případného řešení změny termínu či storna lekce a nároků Poskytovatele a Klienta.

2. DODACÍ LHŮTA. Poskytovatel je povinen zajistit Klientovi začátek výuky/konzultace nejpozději do 7 dnů od uhrazení kurzovného (viz čl. IV odst. 5 VOP), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.

Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Poskytovatel oprávněn po předchozí domluvě s Klientem zvolit náhradní způsob zajištění výuky.

Každá jednotlivá objednávka je platná 5 měsíců od objednání. Do této doby je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce/konzultace z této objednávky. Lekce/konzultace, které nebudou Klientem nebo jím určenou osobou vyčerpány v 5 měsíční lhůtě od objednání, propadají a objednatel nemá nárok na výuku těchto lekcí/provedení konzultací ani na žádnou finanční kompenzaci ze strany Poskytovatele.

Výstupní formulář auditu/zpětné vazby bude dodán nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení jazykového auditu/zaslání nahrávky ke zpětné vazbě, pokud nebude domluveno jinak.

3. STORNO PODMÍNKY. Lekce/konzultace začínají v předem dohodnutém čase a to tak, že Poskytovatel kontaktuje Klienta pomocí programu Skype, Whatsapp, Facebook Messenger, FaceTime nebo jiné předem domluvené platformě. Pokud nebude klient v dohodnutém čase připojen, vyčká poskytovatel ještě dalších 10 minut. Klient si však musí být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a bude uhrazena v plné výši. Totéž platí i v situaci, kdy se klient nepřihlásí v době do již zmíněných 10-ti minut po domluveném začátku lekce.

V případě, že klient zruší již objednanou lekci více jak 24 hodin před jejím začátkem, může si klient sjednat náhradní termín lekce. Takto zrušená lekce klientovi nepropadne a nebude se klientovi účtovat. 

Pokud klient zruší lekci v době kratší než 24 hodiny před konáním lekce, bude lekce naúčtována v plné výši.

4. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Klient není oprávněn pořizovat nahrávky lekce pro další využití.

2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Jazykový audit, online lekce/konzultace bude dodán po připsání platby na můj bankovní účet v předem dohodnutém termínu mezi poskytovatelem a klientem/spotřebitelem. Výstupní formulář auditu/zpětné vazby bude dodán nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení jazykového auditu/zaslání nahrávky ke zpětné vazbě, pokud nebude domluveno jinak.

3. Po dodání výstupního formuláře auditu/zpětné vazby si prosím co nejdříve zkontrolujte dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

C. WORKSHOPY a OSTATNÍ LEKCE/AKCE na živo 

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Workshop/lekce bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat  workshop/lekci za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Poskytovatel jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel workshopu/lekce. Workshop/lekce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazuji právo workshop zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas budu informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na workshop můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Klient zúčastnit objednaného workshopu, za že je to vzhledem k obsahu workshopu přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka mě prosím co nejdříve mailem nebo telefonicky tuto skutečnost a pokud možno i důvod sdělte.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel i případný další lektor účastnící se workshopu/lekce berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu/lekce/akce.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při účasti na workshopu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněná Klienta vyloučit z účasti na workshopu či jeho části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh workshopu, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta z workshopu nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části. 

6. STORNO PODMÍNKY: 

V případě, že by workshop/lekce/akce byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení workshopu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata. 

Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu workshopu a zrušíte účast nejpozději 14 dní před konáním workshopu, vrátím vám 100% zaplacené ceny. Pokud účast zrušíte v době 13 až 7 dní před konáním workshopu, vrátím vám 70% zaplacené ceny. Při zrušení účasti 6 až 4 dny před konáním workshopu vám vrátím 50%. A zrušíte-li účast v době 3 a méně dnů před zahájením workshopu, nebude vám zaplacená cena vrácena, ale můžete za sebe vyslat náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter workshopu a nebo se můžeme dohodnout na převod 50% vámi zaplacené ceny na úhradu části ceny jiného workshopu. 

7. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na workshop/lekci/akci a zaplacením jejich ceny  dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na moji mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. II VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme. 

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu ve video kurzu v členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. V případě produktů, které to vyžadují jako je jazykový audit a interaktivní online lekce je potřeba mít i zvukový vstup (mikrofon). Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Digitální produkty nenahrazují osobní konzultaci.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET.  Po zakoupení video kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Klient se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO POSKYTOVÁNÍ VÝUKY/KONUZLTACÍ

Pro řádné poskytování výuky ze strany poskytovatele musí kupující/spotřebitel disponovat následujícím:
a. Aktuální verzí programu/aplikace Whatsapp nebo její alternativy, kterou si poskytovatel a kupující odsouhlasí;
b. Vysokorychlostním připojení k internetu: rychlost svého připojení můžete si klient může ověřit zde: https://www.speedtest.net

     Minimální doporučená rychlost pro online výuku včetně sdílení obrazovek – 0,5Mbps  download/ 0,5Mbps upload;
     Minimální doporučená rychlost pro online výuku včetně sdílení obrazovek v HD kvalitě – 1,5Mbps download/ 1,5Mbps upload;

c. chytrým telefonem nebo počítačem s webovou kamerou, mikrofonem a případně sluchátky

 

VII. Odstoupení od Smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na ivana@englishstories.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupit (využit garanci spokojenosti) lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na ivana@englishstories.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

3. Jako Klient můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Klienta nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

5. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy o skupinovém kurzu před jeho zahájením, tj. po učinění závazné přihlášky, potvrzení ze strany poskytovatele a uhrazení kurzovného, avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), je část kurzovného ve výši 1.000,- Kč nevratná. Odstoupením kupujícího z kurzu po jeho zahájení, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká poskytovateli nárok na storno poplatek ve výši 50% ze zbývající částky kurzovného. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí klient odeslat poskytovateli vždy písemně, nebo e- mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud poskytovatel písemně potvrdil její obdržení. Poskytovatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

A. pro ebooky, online kurzy, jazykový audit, konverzační kartičky

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním. 

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo "spam". Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu ivana@englishstories.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

B. pro online lekce

1. Pokud je klient nespokojen s kvalitou výuky, je neprodleně povinen poskytovatele o této skutečnosti informovat písemně nebo na email ivana@englishstories.cz, přičemž klient dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných služeb ze strany poskytovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout klientovi náhradní řešení.

Poskytovatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, v případě, že se klient s poskytovatelem nedohodli na delší lhůtě.

2. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně klienta. Jedná se zejména o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se klient přihlásil, technické problémy spočívající v nedostatečném vybavení, resp. nedostatečném připojení k internetu dle čl. IV odst. 4. těchto VOP.

V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle než 6 týdnů vzniká klientovi nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do dalších období. Tuto skutečnost je klient povinen doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.) v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od poslední poskytnuté lekce. Pro případ, že se klient dostane do prodlení s doložením skutečností podle předchozí věty, nebude na tyto brán zřetel, čehož si je klient vědom a s tímto souhlasí.

Poskytovatel není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany poskytovatele. Poskytovatel se v takových případech zavazuje zajistit náhradní termín výuky.

3. Reklamaci lze vznést nejpozději do začátku třetího lekce po zahájení kurzu, čehož si je klient vědom a s tímto souhlasí. V odůvodněných případech lze vznést reklamaci i po tomto termínu. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.

4. V případě, že dojde k odstoupení z řádně objednaného a uhrazeného kurzu po konání druhého vyučovacího bloku, nemá klient právo na navrácení kurzovného či jeho části. Kurzovné však v tomto případě může být převedeno na další období nebo může být s poskytovatelem sjednán jiný termín konání kurzu.

V případě převedení kurzovného do dalšího období dle čl. VIII VOP je klient povinen vyčerpat zbývající částku nejpozději do 6 měsíců od dohody po převedení kurzu na další období dle předchozího odstavce.

V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách poskytovatele) má kupující, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícím po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou objednávku poskytovateli a poskytovatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty poskytovateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy. 

Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od klienta v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) klienta a klient je v takovém případě povinen uhradit poskytovateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již klientovi poskytnutých.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již klientovi objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) klienta a klient v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.

Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí klient odeslat poskytovateli vždy písemně nebo emailem na ivana@englishstories.cz. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud poskytovatel písemně potvrdil její obdržení. Poskytovatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

C. pro jazykový audit a konzultace

1. Pokud klient shledá vadu v poskytnutých službách, je neprodleně povinen poskytovatele o této skutečnosti informovat písemně nebo na email ivana@englishstories.cz, přičemž klient dostatečně určitě specifikuje, v čem shledává nedostatky poskytovaných služeb ze strany poskytovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout klientovi náhradní řešení.

Poskytovatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů od přijetí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, v případě, že se klient s poskytovatelem nedohodli na delší lhůtě.

2. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně klienta. Jedná se zejména o změnu časových možností nebo technické problémy spočívající v nedostatečném vybavení, resp. nedostatečném připojení k internetu dle čl. IV odst. 4. těchto VOP.

Poskytovatel není zodpovědný za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení termínu konzultace/auditu ze strany poskytovatele. Poskytovatel se v takových případech zavazuje zajistit náhradní termín.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo od Smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu.

Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám novou službu bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

4. V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách poskytovatele) má klient, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícím po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient odeslal svou objednávku poskytovateli a poskytovatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty poskytovateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li klient v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od klienta v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) klienta a klient je v takovém případě povinen uhradit poskytovateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již kupujícímu poskytnutých.

V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již klientovi objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) klienta a klient v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy.

Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí klient odeslat poskytovateli vždy písemně na email ivana@englishstories.cz. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud poskytovatel písemně potvrdil její obdržení. Poskytovatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese ivana@englishstories.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

X. Další informace (Dárkové poukazy)

Poskytovatel poskytuje klientovi různé slevy, dárkové či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých poskytovatel klienta v každém jednotlivém případě informuje.

Pokud není stanoveno jinak dárkový poukaz obdrží kupující ve formátu PDF na emailovou adresu zadanou v objednávce.

Pokud není stanoveno jinak každou poukázku lze využít pouze jednou. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. V případě, že je hodnota čerpané služby, klient doplatí rozdíl v časte na základě faktury, kterou mu poskytovatel vystaví.

Pokud není uvedeno jinak, dárkové poukazy jsou platné 6 měsíců od data nákupu. To znamená, že do 6ti měsíců od nákupu je potřeba poukaz uplatnit a začít čerpat službu.

Dárkové poukazy není možné vyměnit za peníze. Po dohodě a pokud je to možné, lze čerpat jinou službu, kterou poskytovatel nabízí. Pokud je hodnota čerpané služby nižší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl se na novou poukázku nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. V případě, že je hodnota čerpané služby, klient doplatí rozdíl v časte na základě faktury, kterou mu poskytovatel vystaví.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde: https://englishstories.cz/ochrana-osobnich-udaju/

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 20.03.2024